fbpx

PREPRAVNÝ A REKLAMAČNÝ PORIADOK

vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,

zákonom č. 8 /2009 Z. z. o cestnej premávke,

a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

 

 Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tento prepravný poriadok upravuje práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave v zmysle prepravnej zmluvy a dopĺňa platné VOP dopravcu.
 2. Dopravcom je spoločnosť CARes s.r.o., so sídlom Pri Vápenickom potoku 31, Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica 841 06, IČO: 53 377 168, IČ DPH: SK2121365323, registrovaná Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sro., vložka č. 148716/B, ktorý používa obchodný názov simplyGo (ďalej len Dopravca).
 3. Klientom môže byť výlučne rodič maloletého dieťaťa, resp. osoba oprávnená vykonávať všetky práva rodiča, resp. zákonného zástupcu maloletého dieťaťa v zmysle právnych predpisov, a je oprávnenou osobou konať za maloleté dieťa, a obdržal súhlas rodiča/druhého rodiča, resp. zákonného zástupcu maloletého dieťaťa za predpokladu, že takáto osoba je. (ďalej len Klinet). Za pravdivosť skutočnosti podľa predchádzajúcej vety zodpovedá výlučne Klient.
 4. Cestujúcim je maloleté dieťa, ktorému prepravu objednal Klient (ďalej len Cestujúci).
 5. Dopravca poskytuje dopravné služby prostredníctvom osobných motorových vozidiel, ako súčasť služieb, ktoré prevádzkuje on-line na webových stránkach, a tiež ako elektronické služby poskytované digitálnou platformou – elektronickou aplikáciou, na prevádzku ktorých je Dopravca oprávnený.
 6. Služby sú uvedené na webovej stránke Dopravcu http://www.simplygo.eu (ďalej len Webová stránka) a v jeho elektronickej aplikácii simplyGo (ďalej len aplikácia simplyGo).

Článok II.

Druh prevádzkovanej cestnej dopravy

 1. Dopravca prevádzkuje osobnú dopravu vlastnými osobnými motorovými vozidlami, a to na prepravu jednotlivých cestujúcich do cieľového miesta.
 2. Maximálny počet cestujúcich pri jednej preprave sú 3 osoby.
 3. Dopravca sa špecializuje výhradne na prevoz maloletých detí.

Článok  III.

Spôsob uzavretia a platnosť zmluvy

 1. Zmluvný vzťah sa uzatvára výhradne elektronickými prostriedkami na diaľku. Pri jeho uzatvorení sa postupuje podľa Prepravného poriadku, VOP a príslušných právnych predpisov.

  

Článok IV.

Ceny služieb

 1. Klient je povinný zaplatiť Dopravcovi za prepravu pred uskutočnením prepravy.
 2. Platba sa zrealizuje prevodom na účet Dopravcu, a to na základe pokynov Dopravcu v aplikácii simplyGo, alebo na základe pokynov zaslaných elektronickými prostriedkami. Dopravca nepríjma platby v hotovosti.
 3. Ceny služieb Dopravcom sú uvedené na Webovej stránke, ako aj v aplikácii simplyGo.
 4. Ceny sú uvedené v mene euro, vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).
 5. Cena sa považuje za uhradenú pripísaním sumy úhrady na účet Dopravcu.

Článok V.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Dopravca môže od zmluvy s Klientom odstúpiť, ak nie sú Klientom splnené podmienky prepravného poriadku a VOP.
 2. Dopravca môže od zmluvy s Klientom odstúpiť, ak Cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle nedodržiava ustanovenia Prepravného poriadku a VOP, a ohrozuje tak bezpečnosť prepravy, riadenie vozidla, alebo znečisťuje interiér vozidla.
 3. Klient môže od uzatvorenej zmluvy s Dopravcom odstúpiť, ak Dopravca alebo vodič vozidla porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.
 4. Za porušenie zmluvných podmienok zo strany Dopravcu, sa nepovažuje:

a) omeškanie príchodu vozidla Dopravcu pre Cestujúceho z dôvodu hustej premávky, technickej poruchy vozidla alebo zásahu vyššej moci,

b) omeškanie príchodu vozidla Dopravcu s Cestujúcim do cieľovej destinácie, z dôvodu hustej premávky, technickej poruchy vozidla alebo zásahu vyššej moci.

Článok VI.

Povinnosti dopravcu

 1. Dopravca je povinný:

a) prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku

b) prepravovať Cestujúcich podľa cien zverejnených na Webovej stránke a vystaviť faktúru o vykonanej preprave a zaplatení cestovného v elektronickej forme (mailom),

c) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu Cestujúcich a o prepravu ich batožiny,

d) označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným názvom simplyGo,

e) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, cestujúcim a tretím osobám

 1. Ak na základe zmluvy s Dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe iný vykonávajúci dopravca ako tretia strana, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu.

Článok VII.

Vozidlo taxislužby

 1. Vozidlo taxislužby:

a) má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby; toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho,

b) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným názvom Dopravcu

c) nemá pevne zabudovaný taxameter, pretože sa používa výhradne na prepravu cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy,

d) je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,

e) je vybavené strešným svietidlom s nápisom TAXI.

Článok VIII.

Výkon taxislužby

 1. Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú trasu prepravy môže Dopravca použiť len so súhlasom Klienta, alebo na jeho návrh. Po uzavretí zmluvy o preprave s Klientom možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho Cestujúceho len so súhlasom Klienta, alebo na jeho návrh.
 2. Na prednom sedadle je zakázané Cestujúcemu počas jazdy manipulácia s príručnou batožinou, knihami, zošitmi, alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča pri vedení vozidla.
 3. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať príručnú batožinu. Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná resp. cestovná batožina v batožinovom priestore. V prípade ak vodič určí ako miesto prepravy batožinový priestor, je Cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe.
 4. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič vozidla taxislužby; prípadne na požiadanie je cestujúci povinný poskytnúť vodičovi pri ukladaní alebo vykladaní primeranú pomoc.
 5. Ak má vodič pochybnosti o prepravovanej batožine je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti Cestujúceho o jej povahe a obsahu. Ak Cestujúci odmietne preskúmanie batožiny, alebo ak sa pri jej preskúmavaní zistí, že veci a zvieratá, ktoré Cestujúci chce prepravovať, sú z prepravy vylúčené, Cestujúci je ich povinný z osobného vozidla taxislužby odstrániť. Ak Cestujúci neuposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty.
 1. Z prepravy sú vylúčené:

a) veci, preprava ktorých je zakázaná v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,

b) nabité zbrane

c) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo pre nevhodný spôsob balenia,

d) veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť ďalším cestujúcim na ťarchu

 1. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba Cestujúceho, ktorý spĺňa podmienky v zmysle Nariadenia vlády č. 554/2006 Z.z.

Článok IX.

Odmietnutie prepravy

 1. Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak:

a) to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty, alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,

b) správanie sa Cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,

c) vzhľadom na stav Cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie vodiča počas jazdy,

d) Cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby,

e) cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

Článok X.

Nakladanie s nájdenými vecami

 1. Vodič taxislužby v prípade, ak sa nájde stratená vec Cestujúceho vo vozidle taxislužby resp. opustená batožina je povinný ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy, alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič je povinný vec odovzdať Dopravcovi (prevádzkovateľovi taxislužby). Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá.

Článok XI.

Zodpovednosť

 1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú Klientovi tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:
 2. náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,
 3. náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená vrátením celého cestovného podľa cenníka taxislužby.

 

 1. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

 

Článok XII.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Na účely tohto reklamačného poriadku sa Reklamujúcim rozumie Cestujúci alebo Klient.
 1. Tento Reklamačný poriadok upravuje všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Reklamujúcim a Dopravcom, v súvislostí s uplatňovaním reklamácií voči Dopravcovi, ktoré súvisia s kvalitou alebo správnosťou poskytovaných služieb podľa prepravného poriadku dopravcu a VOP Dopravcu.
 1. Na účely tohto prepravného poriadku sa reklamáciou rozumie Reklamujúcim uplatňované právo zo zodpovednosti v lehote určenej týmto článkom, za nedostatky služieb poskytovaných Dopravcom.
 1. Reklamujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu osobne v sídle Dopravcu, alebo poštou, prípadne elektronickou poštou na Dopravcu.
 1. Reklamujúci musí reklamáciu uplatniť najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy. V reklamácii musí Reklamujúci vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť, pričom musí priložiť doklady osvedčujúce oprávnenosť nároku.
 1. Ak nemá reklamácia všetky náležitosti, dopravca ihneď vyzve Reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak Reklamujúci reklamáciu nedoplní a nezašle v lehote do 8 dní, nie je Dopravca povinný túto reklamáciu ďalej riešiť.
 1. Ak chce Reklamujúci podať sťažnosť, musí ju uplatniť u Dopravcu písomne, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočnosti, na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.
 1. Ak Reklamujúcemu vznikla počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu Dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov ( § 427 až 431 ).
 1. Pokiaľ Reklamujúci uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci, postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.
 1. Právo na náhradu škody na batožinách Reklamujúceho prepravovaných spoločne s ním alebo veciach, ktoré mal Reklamujúci pri sebe, je Reklamujúci povinný písomne uplatniť najskôr u dopravcu a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy došlo ku škode.

Článok XIII.

Mimoriadna udalosť

 1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej len MU ) sa pri výkone osobnej dopravy – taxislužby považuje:

a) dopravná nehoda

b) požiar vozidla,

c) porucha vozidla,

d) úraz, nevoľnosť alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby,

e) neprispôsobivé chovanie sa cestujúceho, ktoré si vyžaduje zásah vodiča

2. Pri MU je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

a) bezodkladne zastaviť vozidlo,

b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného MU,

c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola a ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie,

e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu

3. Ak pri MU došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku, ktorá zrejme prevyšuje jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (pozn.: 3.990 EUR), je vodič vozidla taxislužby povinný:

a) ohlásiť bezodkladne MU policajnému orgánu

b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia MU

c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení MU

d) informovať o tejto skutočnosti Dopravcu

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

 1. Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku.
 1. Cestujúci uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.
 1. Dopravca s i vyhradzuje právo na zmenu Prepravného poriadku, pričom o zmenách bezodkladne informuje klientov a cestujúcich formou publikovania aktuálneho znenia na internetovej stránke Dopravcu, s uvedením dátumu nadobudnutia platnosti. Tento Prepravný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia n a webovom sídle Dopravcu.

V Bratislave 1.3.2021

CARes s.r.o.

stiahnuť v pdf.