fbpx

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

UPRAVUJÚCE POSKYTOVANIE SLUŽIEB A POUŽÍVANIE APLIKÁCIE

  

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú pravidlá a podmienky poskytovania služieb, zmluvné vzťahy, práva a povinnosti poskytovateľa a prijímateľa služieb poskytovaných poskytovateľom.
 2. Poskytovateľom služieb je spoločnosť CARes s.r.o., so sídlom Pri Vápenickom potoku 31, Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica 841 06, IČO: 53 377 168, IČ DPH: SK2121365323, registrovaná Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sro., vložka č. 148716/B (ďalej len Poskytovateľ) a jej ďalšie kontaktné údaje sú: Číslo účtu v tvare IBAN: SK75 1100 0000 0029 4609 4115; elektronická pošta (Email): info@simplygo.eu; číslo telefónu: +421 940 511 213.
 3. Poskytovateľ poskytuje služby prostredníctvom osobných motorových vozidiel, on-line, ako elektronické služby poskytované digitálnou platformou – elektronickou aplikáciou, na prevádzku ktorých je Poskytovateľ oprávnený.
 4. Služby sú uvedené na webovej stránke Poskytovateľa a v jeho elektronickej aplikácii.
 5. Webová stránka je dostupná na internetovom prehliadači, na adrese http://simplygo.eu (ďalej len webová stránka), a možno ju používať a prehliadať na počítačoch, i v mobilných zariadeniach.
 6. Služby sú poskytované aj prostredníctvom digitálnej platformy – elektronickou aplikáciou simplyGo (ďalej len aplikácia simplyGo). Pravidlá jej inštalovania a používania, ako aj práva a povinnosti s ňou spojené, či súvisiace, sú uvedené v týchto OP.
 7. Pri poskytovaní služieb sa postupuje aj v zmysle/súlade s Prepravným poriadkom predstavujúcim neoddeliteľnú súčasťou týchto OP; Prepravný poriadok upravuje práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave v zmysle prepravnej zmluvy, neupravené týmito OP.
 8. Ten, komu Poskytovateľ poskytne/poskytuje služby na základe zmluvy (zmluvného vzťahu) v zmysle týchto OP a Prepravného priadku sa ďalej označuje ako Klient, a zmluva sa uzatvorí postupom a v súlade s Prepravným poriadkom a týmito OP. Pre účely OP sa Poskytovateľ a Klient jednotlivo označujú aj ako zmluvná strana a spoločne aj ako zmluvné strany.
 9. Orgánom vykonávajúcim dozor je: Slovenská obchodná inšpekcia pre Bratislavský kraj.

 Článok II.

Registrácia na digitálnu platformu

 1. Poskytovanie služieb si vyžaduje stiahnutie aplikácie simplyGo a registráciu prostredníctvom uvedenej aplikácie zadaním vstupných údajov podľa pokynov Poskytovateľa a potvrdením ich správnosti, čím sa registrácia považuje za ukončenú; uvedené vo vete pred bodkočiarkou platí, ak neupravujú tieto OP inak.
 2. Pri registrácii postupuje Klient podľa pokynov Poskytovateľa.
 3. Registráciou si Klient vytvorí vlastné zabezpečené elektronické konto, ktoré mu je prístupné na základe jedinečných prihlasovacích údajov, ktoré si môže Klient po registrácii meniť.
 4. Pred registráciou je potrebné si prečítať a zoznámiť sa s týmito OP, Prepravným poriadkom a ostatnými podmienkami (dokumentmi), uvedenými na webovej stránke, resp. pri registrácii. Prijatím podmienok uvedených pri registrácii príjme Klient tieto OP, Prepravný poriadok a ostatné podmienky (dokumenty) Poskytovateľa, uvedené pri registrácii; Klient súčasne potvrdí, že bol riadne oboznámený s týmito OP, Prepravným poriadkom,  ostatnými podmienkami (dokumentmi) Poskytovateľa, uvedenými na webovej stránke, či pri registrácii, že tieto dokumenty si prečítal, nemá k ním výhrady a akceptuje ich ako súčasť jeho zmluvného vzťahu s Poskytovateľom.
 5. Klient sa registruje jedenkrát a nemôže sa registrovať duplicitne, a to ani pod inými prihlasovacími údajmi.
 6. Klient zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii, a za ich súlad s právnymi predpismi.
 7. Klient chráni svoje prihlasovacie údaje pred prístupom tretích osôb.
 8. Klient postupuje pri používaní aplikácie simplyGo, či webovej stránky tak, aby nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu jeho prihlasovacích údajov tretím osobám; porušenie tejto povinnosti má za následok zodpovednosť Klienta za škodu, ktorá Poskytovateľovi, či tretej osobe vznikne.
 9. Klient zodpovedá za úkony uskutočnené pod jeho prihlasovacími údajmi.
 10. Zneužitie prihlasovacích údajov je Klient povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi na elektronickú adresu: info@simplygo.eu; v takomto príde je Poskytovateľ oprávnený registráciu Klienta okamžite bez akejkoľvek náhrady zrušiť a následne ho bude o tejto skutočnosti informovať zaslaním informácie na ním uvedenú elektronickú adresu, čo nevylučuje  prijatie  aj iných vhodných opatrení Poskytovateľom.
 11. Poskytovateľ môže podľa vlastného uváženia kedykoľvek preveriť správnosť údajov poskytnutých Klientom a v prípade zistenia ich nesprávnosti, nesúladu so skutočnosťou, prípadne ich rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, môže Klienta vyzvať postupom určeným pre komunikáciu zmluvných strán v zmysle týchto OP na ich opravu, úpravu, prípadne na zosúladenie so všeobecne záväznými právnymi predpismi, či so skutočnosťou. Ak napriek takejto výzve Klient nevykoná nápravu, môže Poskytovateľ jeho registráciu okamžite bez akejkoľvek náhrady zrušiť a následne ho o tejto skutočnosti informovať zaslaním oznámenia na Klientom uvedenú elektronickú adresu.

Článok III.

Klient, zmluva

 1. Služby sa týkajú maloletých detí. Poskytovateľ má záujem a dbá, aby práva a právom chránené záujmy maloletých detí neboli pri poskytovaní služieb zneužívané, ohrozované, poškodzované, či inak dotknuté.
 2. Pri využívaní služieb, webovej stránky, i aplikácie simplyGo musí Klient dbať a postupovať s maximálnou opatrnosťou a zodpovednosťou, so zreteľom na práva a právom chránené záujmy maloletého dieťaťa.
 3. Zmluvný vzťah sa uzatvára elektronickými prostriedkami na diaľku. Pri jeho uzatvorení sa postupuje podľa Prepravného poriadku, týchto OP a príslušných právnych predpisov. Pred uzatvorením zmluvy (zmluvného vzťahu) je potrebné si prečítať a zoznámiť sa s týmito OP, Prepravným poriadkom a ostatnými podmienkami (dokumentmi), uvedenými na webovej stránke. Uzatvorením zmluvy (zmluvného vzťahu) v zmysle týchto OP Klient príjme tieto OP, Prepravný poriadok a ostatné podmienky (dokumenty), uvedené Poskytovateľom na webovej stránke, a súčasne Klient potvrdí, že bol riadne oboznámený s týmito OP, Prepravným poriadkom a ostatnými podmienkami (dokumentmi) Poskytovateľa, uvedenými na jeho webovej stránke, že si tieto dokumenty prečítal, nemá k ním výhrady a akceptuje ich ako súčasť jeho zmluvného vzťahu s Poskytovateľom.
 4. Objednávkou Klient potvrdzuje, že má právo a je oprávnenou osobou vykonávať všetky práva rodiča, resp. zákonného zástupcu maloletého dieťaťa v zmysle právnych predpisov, a je oprávnenou osobou konať za maloleté dieťa, a obdržal súhlas rodiča/druhého rodiča, resp. zákonného zástupcu maloletého dieťaťa za predpokladu, že takáto osoba je. Za pravdivosť skutočnosti podľa predchádzajúcej vety zodpovedá výlučne Klient.
 5. Pri objednávke Klient postupuje podľa pokynov Poskytovateľa.
 6. Pri objednávke Klient dbá, aby údaje zadal správne a zodpovedá za ich správnosť.
 7. Klient si môže službu objednať jednorazovo. Ak má Klient záujem o dlhodobejšiu spoluprácu, čiže o poskytovanie služieb v dlhšom časovom horizonte, resp. opakovane, postupuje sa podľa pokynov Poskytovateľa, uvedených na jeho webovej stránke a v týchto OP.
 8. Jednorazovú službu si Klient objednáva prostredníctvom aplikácie simplyGo, a to zadaním a odoslaním požadovaných údajov; uvedené vo vete pred bodkočiarkou sa nevzťahuje na dlhodobejšiu spoluprácu podľa/v zmysle týchto OP.
 9. Pri jednorazovej službe vzniká medzi Klientom a Poskytovateľom zmluvný vzťah objednaním služby Klientom a jej zaplatením, čím vznikne povinnosť Poskytovateľa uskutočniť službu za dohodnutých podmienok.
 10. Ak má Klient záujem o dlhodobejšiu spoluprácu, pošle Poskytovateľovi požiadavku na pravidelný prevoz prostredníctvom formulára uverejneného na webovej stránke, na základe ktorej Poskytovateľ pripraví návrh ceny za takúto službu a odsúhlasí si s Klientom miesto a termíny poskytnutia služby požadovanej Klientom, a takto pripravenú ponuku pošle Poskytovateľ Klientovi. Potvrdením prijatia takejto ponuky v zmysle predchádzajúcej vety Klient potvrdí objednanie si služby a zaplatením takejto služby Klientom vznikne zmluva (zmluvný vzťah) medzi Klientom a Poskytovateľom, a povinnosť Poskytovateľa uskutočniť dohodnutú službu; uvedené vo vete pred bodkočiarkou platí, ak zo zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom nevyplýva niečo iné. Na komunikáciu zmluvných strán podľa tohto odseku článku III. OP sa vzťahujú príslušné ustanovenia  týchto OP o komunikácii zmluvných strán.
 11. Na poskytnutie služby (poskytovanie služieb) môžu zmluvné strany uzatvoriť osobitnú písomnú zmluvu, ktorá sa riadi Prepravným poriadkom a týmito OP, ak sa zmluvné strany nedohodnú výslovne inak.

Článok IV.

Poskytovanie služieb, výluka zodpovednosti

 1. Po úspešnej registrácii môže Klient využívať služby poskytované Poskytovateľom a využívať aplikáciu simplyGo v rozsahu a spôsobom, ktorým to táto aplikácia a jej funkcionality predpokladajú/umožňujú; uvedené vo vete pred bodkočiarkou platí, ak neupravujú tieto OP inak.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť, prípadne skončiť poskytovanie služieb, resp. ich časti.
 3. Poskytovateľ poskytuje služby ich objednaním a uzatvorením zmluvy s Poskytovateľom prostredníctvom webovej stránky, resp. aplikácie simplyGo, spôsobom a postupom uvedeným v Prepravnom poriadku a v týchto OP.
 4. Úspešnou inštaláciou, registráciou a používaním aplikácie simplyGo Klient nenadobúda práva duševného vlastníctva k službám Poskytovateľa.
 5. Služby sú poskytované a sú predmetom ochrany podľa práva Slovenskej republiky, medzinárodných predpisov a zmlúv, ktorými je Slovenska republika viazaná.
 6. Poskytovateľ môže aj bez predchádzajúceho upozornenia na nevyhnutnú dobu dočasne obmedziť/pozastaviť poskytovanie služieb, resp. ich časti. O takýchto prerušeniach poskytovania služieb informuje Poskytovateľ oznámením na webovej stránke, či prostredníctvom aplikácie simplyGo.
 7. Klient nemá nárok na náhradu škody spôsobenej prerušením poskytovania služieb.

 Článok V.

Ceny služieb

 1. Ceny služieb Poskytovateľom sú uvedené na webovej stránke, v aplikácii simplyGo a i spôsobom uvedeným v Prepravnom poriadku.
 2. Ceny sú uvedené v mene euro, vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).
 3. Cena sa považuje za uhradenú pripísaním sumy úhrady na účet Poskytovateľa.
 4. Ak sa služba poskytuje jednorazovo, platba sa zrealizuje podľa pokynov, postupom a spôsobom uvedeným v aplikácii simplyGo. Po úhrade ceny sa Klientovi zasiela na jeho elektronickú adresu faktúra.
 5. Ak sa Klientovi má poskytnúť služba, ktorá nie je jednorazová, Klient takúto službu platí na základe výzvy k úhrade podľa pokynov, postupom a spôsobom uvedeným v ponuke Poskytovateľa zaslanej Klientovi v zmysle týchto OP. Po úhrade ceny sa Klientovi zasiela faktúra na jeho elektronickú adresu.
 6. Faktúra sa považuje za plnohodnotný daňový doklad obsahujúci náležitosti riadneho daňového dokladu vyhotoveného v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Článok  VI.

Reklamácie

 1. Reklamácie služieb sa riadia reklamačných poriadkom.
 2. Reklamačný poriadok je uverejnený a Klientovi je k dispozícii vo forme PDF na webovej stránke a v aplikácii simplyGo, kde si ho Klient môže stiahnuť. Reklamačný poriadok je súčasťou aj Prepravného poriadku.

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Popri reklamačnom poriadku je na webovej stránke i Aplikácii uverejnený a Klientovi je k dispozícii formulár označený „Odstúpenie od zmluvy“, kde si ho môže Klient stiahnuť a na jeho základe môže Klient odstúpiť v zmysle platných právnych predpisov od zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom na základe/podľa týchto OP. Neuhradenie odplaty za objednanú službu riadne a včas sa považuje za zrušenie objednávky Klientom, ako aj za jeho odstúpenie od zmluvy (zmluvného vzťahu) s Poskytovateľom.

Článok VIII.

Aplikácia simplyGO

 1. Mobilná aplikácia simplyGo je určená výlučne k inštalácii a používaniu v mobilných zariadeniach využívajúcich operačný systém Android alebo iOS.
 2. Poskytovateľ je oprávnený v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov vykonávať práva duševného vlastníctva k  aplikácii simplyGo a prevádzkovať ju.
 3. Klient nainštaluje aplikáciu simplyGo do mobilného zariadenia bezodplatne.
 4. Služby sú prostredníctvom aplikácie simplyGo poskytované v rozsahu a spôsobom predpokladaným a umožňovaným aplikáciou simplyGo a jej funkcionalitami.
 5. Inštalovaním aplikácie simplyGomá Klient právo ju používať v/na mobilnom zariadení.
 6. Aplikácia simplyGo a služba prístupná (dostupná) spolu s ňou je poskytovaná v stave, v akom sa nachádza a je dostupná.
 7. Nik nemôže aplikáciu simplyGo meniť, kopírovať, uverejňovať, nakladať s ňou, prenajímať ju, či prevádzať práva s ňou spojené.
 8. Aplikácia simplyGosa používa výlučne na účely, na ktoré je určená.
 9. Pri používaní aplikácie simplyGo treba dbať, aby neboli porušované práva a právom chránené záujmy, dobré meno a povesť Poskytovateľa, či tretích osôb.
 10. Klient si vo vlastnom záujme aktualizuje softvér aplikácie simplyGo, ak sú takéto aktualizácie k dispozícii.
 11. Klient sťahuje/používa aplikáciu simplyGo na vlastné riziko, podľa vlastného uváženia a výlučne je zodpovedný za prípadne škody na mobilnom zariadení, do ktorého si stiahne aplikáciu simplyGo, či za stratu údajov v dôsledku stiahnutia aplikácie simplyGo, resp. jej používania.
 12. Klient nemôže používať aplikáciu simplyGo spôsobom, ktorý porušuje, alebo by porušoval práva Poskytovateľa. Iné použitie aplikácie simplyGo, ako v zmysle týchto OP, nie je možné bez predchádzajúcej písomného súhlasu Poskytovateľa.
 13. Poskytovateľ si vyhradzuje všetky práva k aplikácii simplyGo, ktoré neboli Klientovi udelené výslovne.
 14. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť, či ukončiť službu, alebo časť služby, ktorú prevádzkuje prostredníctvom aplikácie simplyGo.
 15. Inštaláciou/používaním aplikácie simplyGo, či poskytovaných služieb jej prostredníctvom, nenadobúda Klient žiadne práva duševného vlastníctva k aplikácii simplyGo.
 16. Aplikácia simplyGo, jej súčasti, funkcionality a všetko s ňou súvisiace je predmetom ochrany podľa práva Slovenskej republiky, medzinárodných predpisov a zmlúv, ktorými je Slovenska republika viazaná.
 17. Akékoľvek použitie aplikácie simplyGo inak, ako v súlade s týmito OP, či účelom jej určenia, si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa; inak ide o neoprávnené použitie aplikácie simplyGo s prípadnými právnymi dôsledkami.
 18. Poskytovateľ poskytuje a aplikáciu simplyGo udržuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 19. Poskytovateľ zabezpečuje funkčnosť aplikácie simplyGo. Poskytovateľ nezodpovedá za nefunkčnom aplikácie simplyGo v prípadoch nezávisle na jeho vôli, resp. ak ide o prípady vyššej moci (vis maior).
 20. Poskytovateľ môže z dôvodov údržby aplikácie simplyGo a nasadzovania jej iných funkcionalít dočasne na nevyhnutnú dobu obmedziť/pozastaviť jej prevádzku. O takýchto prerušeniach prevádzky informuje Poskytovateľ Klienta oznámením tejto skutočnosti na svojej webovej stránke, prípadne v aplikácii simplyGo.
 21. Klient nemá nárok na náhradu škody spôsobenej nefunkčnosťou aplikácie simplyGo, jej funkcionalít, či nefunkčnosťou webovej stránky.

Článok IX.

Komunikácia zmluvných strán

 1. Komunikácia medzi Klientom a Poskytovateľom, ako aj právne úkony smerujúce k vzniku, zmene a zániku právnych vzťahov týkajúcich sa a súvisiacich s poskytovaním služieb, či osobitne uzatvorenou zmluvou, ako aj tie, ktoré si vyžadujú písomnú formu sa uskutočnia prostriedkami diaľkovej komunikácie, konkrétne elektronickou poštou.
 2. Pre účely komunikácie používa Poskytovateľ elektronickú adresu: info@simplygo.eu, ak z týchto OP, Prepravného poriadku, či osobitnej zmluvy s Klientom nevyplýva iná elektronická adresa.
 3. Pre účely komunikácie používa Klient elektronickú adresu ním uvedenú pri registrácii, ak sa v osobitnej zmluve s Poskytovateľom neuvádza jeho iná elektronická adresa.
 4. Elektronická pošta sa považuje za doručenú zmluvnej strane najneskôr dňom nasledujúcom po odoslaní elektronickej pošty na elektronickú adresu adresáta, ktorému je určená.
 5. Poskytovateľ môže meniť jeho elektronickú adresu určenú pre účely komunikácie zmluvných strán podľa týchto OP spôsobom, ktorým môže jednostranne meniť tieto OP.
 6. Klient môže meniť jeho elektronickú adresu určenú pre účely komunikácie zmluvných strán podľa týchto OP zmenou jeho údajov, ktorá je účinná dňom nasledujúcim po dni zaregistrovania zmeny takéhoto údaju (elektronickej adresy).

Článok X.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú predmetom ochrany, ktorú upravuje/ustanovuje osobitný dokument Poskytovateľa (Zásady o ochrane osobných údajov), s ktorým sa Klient oboznamuje pri registrácii, či pri požiadavke na pravidelný prevoz a predstavuje neoddeliteľnú súčasť týchto OP. Klient má možnosť sa so Zásadami ochrany osobných údajov oboznámiť aj na webovej stránke.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 1. OP platia v znení uverejnenom na webovej stránke a v aplikácii simplyGo v deň, kedy dôjde k objednaniu služby/služieb; uvedené platí, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Vzťahy založené na základe/v zmysle OP možno meniť/rušiť dohodou zmluvných strán v súlade  so všeobecne záväznými právnymi predpismi, či jednostranne Poskytovateľom spôsobom upraveným v OP.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo a môže kedykoľvek meniť OP. Takáto zmena OP sa uskutočňuje zverejnením takejto zmeny na webovej stránke a v aplikácii simplyGo. Ak Klient s takouto zmenou nesúhlasí, je povinný o tom bezodkladne informovať Poskytovateľa odoslaním oznámenia do jeho elektronickej schránky; v takomto prípade môže Poskytovateľ okamžite bez akejkoľvek náhrady zrušiť Klientovi registráciu a informovať ho zaslaním oznámenia o tejto skutočnosti na jeho elektronickú adresu.
 4. OP vylučujú použitie akýchkoľvek iných obchodných podmienok; uvedené sa netýka Prepravného poriadku, ďalších dokumentov Poskytovateľa, alebo aj keď sa na tom zmluvné strany výslovne dohodnú.
 5. Ak zmluvné strany uzatvoria zmluvu, v ktorej sa dohodnú odchylne od týchto OP, má takáto ich zmluva prednosť pred ustanoveniami OP.
 6. Právne vzťahy založené na základe a v zmysle týchto OP sa riadia právom Slovenskej republiky. Vzťahy týmito OP priamo neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 7. Spory medzi zmluvnými stranami budú riešené prednostne ich dohodou; pokiaľ k takejto dohode nedôjde, bude spor predložený príslušnému súdu Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 16.2.2021

CARes s.r.o.

stiahnuť v pdf.